# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
روح اله خادمی 7 215 7 14
مریم صابری 6 96 5 6
حسن محمودی توپکانلو 5 139 2 8
حسین مرادی مقدم 5 74 1 11
رحمان معرفت 7 167 5 12
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
روح اله خادمی 3 32 8 9
مریم صابری 1 6 2 5
حسن محمودی توپکانلو 0 0 1 1
حسین مرادی مقدم 1 10 2 2
رحمان معرفت 1 7 6 9
Top